سفارش تبلیغ
صبا

نامه ی دانش آموز برای دوستانش

 

توی سالن،درون پله نشسته وبه بچّه هانگاه می کردم که به سمت نمازخانه می روند.صدای اذان توی مدرسه پیچیده است.آدم این جوروقت ها عجیب هوایی می شود!بچّه هاعجله دارندکه زودترخودشان رابه نمازجماعت برسانند،بچّه ها

خوش حالندومی خندند،بچّه هامی خواهندامروزهم ثوا ب نمازجماعت راببرندامّاهیچ کدام ازآنها،پسر دوازده ساله ای رانمی بینندکه توی سالن،نزدیک به نمازخانه نشسته است وداردباحسرت نگاهشان می کند.                                                                                          

آن پسردوازده ساله من هستم.منی که روزهاست نتوانسته ام به نماز خانه بروم ونمازجماعت بخوانم واین غصّه                   قلبم راپرکرده است،آسم دارم.دکترمی گویدبه بوحسّاسیّت دارم وبه هم می ریزم،مثلاًهمین بوی پاهای کثیف و

جوراب های نشسته!نمی دانم هیچ یک ازکسانی که به سمت نمازخانه می دوندمی دانندکه من هم دوست دارم درصف نمازگزاران قرارگیرم؟آیادوستانم حدیث«النظافة من الایمان»رافراموش کرده اند.                                                                                  ابوالفضل مشکوة-مدرسه راهنمایی استعدادهای درخشان


نامه ای برای دوستان

                                                                                                                                                                                                                                                                                            به نام خدا

توی سالن،درون پله نشسته وبه بچّه هانگاه می کردم که به سمت نمازخانه می روند.صدای اذان توی مدرسه پیچیده است.آدم این جوروقت ها عجیب هوایی می شود!بچّه هاعجله دارندکه زودترخودشان رابه نمازجماعت برسانند،بچّه ها

خوش حالندومی خندند،بچّه هامی خواهندامروزهم ثوا ب نمازجماعت راببرندامّاهیچ کدام ازآنها،پسر دوازده ساله ای رانمی بینندکه توی سالن،نزدیک به نمازخانه نشسته است وداردباحسرت نگاهشان می کند.                                                                                          

آن پسردوازده ساله من هستم.منی که روزهاست نتوانسته ام به نماز خانه بروم ونمازجماعت بخوانم واین غصّه                   قلبم راپرکرده است،آسم دارم.دکترمی گویدبه بوحسّاسیّت دارم وبه هم می ریزم،مثلاًهمین بوی پاهای کثیف و

جوراب های نشسته!نمی دانم هیچ یک ازکسانی که به سمت نمازخانه می دوندمی دانندکه من هم دوست دارم درصف نمازگزاران قرارگیرم؟آیادوستانم حدیث«النظافة من الایمان»رافراموش کرده اند.                                                                        


زائرحرم نبی اکرم«ادامه داستان سفر به سرزمین نور

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           به نام خدا                                                                                                                     

پس ازاستراحت کردن ،حمام کردن وپوشیدن لباس تمیزازهتل بیرون آمدندووقتی که به گنبد سبز پیامبرنگاه می-

کردی چشمانت جلب می شدوبه حرم مطهرحضرت محمّد«ص»رفتندسنگ های کار شده برروی صحن چشم را می- زد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

علی بررغمی که هوا گرم بود سنگ هاخنک بودند.پس ازخواندن دعاومناجات که وقت اذان ظهر بودباصدا دلنشین

امام جماعت مدینه نماز خواندند.وقت نهاررسیده بود،پس به هتل برگشتند.برای صرف نهارآماده شدند.پس ازچندروزاقامت درمدینه بااندکی ازکاروانی ها،مدیروروحانی کاروان برای خواندن نمازمغرب وعشاءبه مسجد شیعیان، که درخارج ازمدینه قراردارد،رفتند.درآن جارطب های تازه وخوش مزه ای ،که سال های پیش این باغ دست به امام جعفرصادق اهداگشته است.درآنجایک کارتون رطب خریدندبعدازخواندن نمازمغرب وعشاءبه هتل برگشتند روزبعدبه زیارت دوره   رفتند مانندزیارت شهداءاحدوبه خصوص حمزه ی سیّدالشهدا.بعدبه محّل هایی که به دستورپیامبردرآنجامسجدساخته اندیاجنگ کرده اند مانندمساجدقباوذوالقبله تین رفتند.روزخداحافظی ازمدینه رسیده بود.

همه لباس های احرام به تن کردهودرسالن هتل منتظراتوبوس بودندومداحی درآنجاوداع مدینه می خواند.اتوبوس آمدهمه آرام وهم غصّه دارودلی شادسواراتوبوس شدندوبه سمت مسجد شجره حرکت کردند.درمسجدشجره،که مردم گروه گروه لباس های یک رنگ وسفیدپوشیده بودندوبالبیک های خود فضای مسجدراپرمی کرد محروبعدازمحرم شدن به سوی مکّه حرکت کردند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

این داستان ادامه دارد...